Контингент МО

 

Категории лица ползващи права  по Наредба Н-5 от 11.03.2013 г. на МО:

1.военнослужещи, участвали в международни мисии и операции и членовете на техните семейства;

2.военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;

3.цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;

4.пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства /в тази категория не влизат пенсионирани служители от Строителни войски, Гранични войски, Вътрешни войски, Транспортни войски, НСО и НРС/;

5.ветераните от войните и членовете на техните семейства;

6.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

7.резервистите за времето на разположение за активна служба.

 

Срокове за лечение

Продължителността на лечението и рехабилитацията на пациентите е от 6 до 15 дни веднъж годишно в една БПЛР, като изключение правят:

 • военноинвалидите и военнопострадалите, за който тя е до 30 дни общо два пъти годишно;
 • военнослужещите, участвали в международни операции и мисии и на членовете на техните семейства7 дни еднократно след приключване на мисията;
 • ветераните от войните – един път годишно, но не повече от 14 дни.

При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата заплащат лечението и рехабилитацията си по Приложение 8 на Наредбата.

При наличие на свободен леглови фонд могат да се приемат и за краткосрочно възстановяване до 5 дни. 

 

Планиране на дати за прием:

Всички пациенти, независимо от коя категория са, са длъжни до 3 месеца предварително да си уговорят дата за прием.

На военнослужещите и цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се определя дата за прием до 15-ия ден от датата на записването.

Не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването си лицата потвърждават определената им дата.

Планираните дати за прием, които не са потвърдени в указания срок се анулират!!!

Планирането може да бъде направена на посочените телефони или на e-mail в делничен ден, между 13.30 и 15.30 ч.

Информация по телефона по въпроси, свързани с планиране за прием, условия за прием, заплащане на престой и други се дава по изключение след 14:30 часа, само за допълване на предоставената Ви такава на тази страница .

 Записването за планов прием се извършва в следната задължителна последователност:

 • военнослужещите, участвали в международни операции и мисии и членовете на техните семейства;
 • военнослужещите и цивилните служители в МО и БА;
 • членовете на техните семейства;
 • пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
 • ветераните от войните и членовете на техните семейства;
 • военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
 • резервистите за времето на разположение за активна служба.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

         Всеки пациент трябва да представи задължително:

 • Лична карта;
 • Медицинско направление бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари /личен лекар/ с отразени заболявания (основно и придружаващи) и медицински мотиви за лечението в болницата;
 • Епикризи от последното проведено болнично лечение, здравна книжка, лична амбулаторна карта,ТЕЛК или други медицински документи ако има такива.

 

Допълнителни документи според категорията на лицата:

 • Военнослужещите и цивилните служители в МО и БА, както и членовете на семействата им:
 • служебна бележка от местоработата по образец или служебна карта /ксерокопие/;
 • здравна книжка (лична амбулаторна карта), която да отразява заболяването и необходимостта от рехабилитация.
 • Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:
 • разпореждането за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО, в оригинал и ксерокопие.
 • военноотчетна книжка и ксерокопие на страниците от нея, на които има вписвания 
 • За членовете на семействата имксерокопие на разпореждането за пенсионирането на титуляра при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО, военноотчетната му книжка и ксерокопие и удостоверение за семейно положение от служба “ГРАО”;
 • Ветераните от войните и членовете на техните семейства:
 • Удостоверение за ветеран от войните, издадено от Държавна агенция “Архиви” при Министерския съвет и ксерокопие;
 • За членовете на семействата им – ксерокопие от удостоверението за ветеран от войнита на титуляра и удостоверение за семейно положение от служба “ГРАО”.
 • Военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
 • книжка за военноинвалид или военнопострадал и ксерокопие.
 • За членовете на семействата им – копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал на титуляра и
  удостоверение за семейно положение от служба “ГРАО”.
 • Резервистите за времето на разположение за активна служба:
 • служебна бележка от съответните териториални структури към Централното военно окръжие по образец.

 

Противопоказания

Преди да се обадите за резервация в БПЛР-Банкя към ВМА установете имате ли заболявания, определени като противопоказания за лечение в болницата особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени/, а именно:

А. Абсолютни /не подлежат на обсъждане/:

– остър стадий на всички заболявания, изискващи активно леюение;
– инфекциозни заболявания;

– психични заболявания:

 • шизофрения,
 • афективни разстройства /маниакално-депресивни/,
 • олигофрения;

– кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива;

– декомпенсирана цироза;

– терминална бъбречна недостатъчност;

– активна туберкулоза;

Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:

–   състояние след мозъчен инсулт;

–   състояние след инфаркт на миокарда;

–   хронична бъбречна недостатъчност III степен;

–   сърдечна недостатъчност III и IV степен;

–   болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;

–   тревожно-депресивни разтройства;

– епилепсия;

– неопластични заболявания – до 5год. от началото им.

–   обсесивно-компулсивни разтройства.

Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица.

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

 

Допълнителна информация

 1. ”Членове на семейство” са съпрузите и децата, ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство се ползват и лицата, живеещи при условията на съвместно съжителство, ако имат еднакъв постоянен адрес, което се удостоверява с документите им за самоличност.
  2. ”Деца” са родените от брака или съвместното съжителство до навършването на 18-годишна възраст и ако продължават образованието си в редовна форма на обучение – до 26-годишна възраст,. Удостоверява се с удостоверение от висше учебно заведение за редовна обучение.

Ако са недееспособни или трайно неработоспособнинезависимо от възрастта, което се удостоверява с акт за раждане на детето и експертно решение на ТЕЛК.

 1. В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат пълнолетни граждани при съответните медицински показатели.
 2. Деца до 18 години не се приемат
 3. Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
 4. Цената за леглоден включва разходите за нощувка, медицинско обслужване и до 3 лечебни процедури, назначени от лекар.
 5. При настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната категория пациент.
 6. Цената за леглоден в апартаментите включва разходите за целия апатамент, а не за едно легло.
 7. Храненето на всички категории лица се осъществява по диети.
 8. Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.
 9. Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 % от стойността на храната.
 10. Ветераните от войните се настаняват за лечение без да заплащат стойността на храната, нощувките и лечението.
 11. За сметка на бюджета на МО са разходите за лечение и рехабилитация на лицата по чл. 4, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Те също заплащат 25 % от стойността на храната. 

Цените за заплащане /без тези за храна/ на отделните категории лица ВИЖТЕ на препратката „ЗА НАС”.