Категории лица, които могат да бъдат приемани за лечение в болницата:

 

 1. ползващи правата по чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в случаите, когато не ползват правата по т. 2 и 3:

а) военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по буква „а“, и членовете на техните семейства;

в) български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;

г) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;

д) курсантите във висшите военни училища за срока на обучение – само за непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;

е) резервистите за времето на разположение за активна служба;

ж) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;

з) ветераните от войните и членовете на техните семейства;

и) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

й) децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;

к) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;

л) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;

м) жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.

 

 

Срокове за лечение

Продължителността на лечението и рехабилитацията в БПЛР по принцип е от 6 до 15 дни, един път годишно, в една БПЛР.

Изключение:

военноинвалидите, военнопострадалите и жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини – общо 30 дни, два пъти годишно;

ветераните от войните и придружителите имедин път годишно, но не повече от 14 дни.

военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства7 дни еднократно.

– всички лица за краткосрочно възстановяване – до 5 календарни дни, прием само при наличие на свободни легла.

 

При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата заплащат лечението и рехабилитацията си по Приложение 11 на Наредбата.

 

Планиране на дати за прием:

Всички пациенти, независимо от коя категория са, са длъжни до 3 месеца предварително да си уговорят дата за прием.

 

На военнослужещите и цивилните служители в МО и Българската армия се определя дата за прием до 30-ия ден от датата на записването.

 

Не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването си лицата потвърждават определената им дата.

 

Планираните дати за прием, които не са потвърдени в указания срок се анулират!!!

Планирането може да бъде направено на посочените телефони или на e-mail в делничен ден, между 13.30 и 15.30 ч.

 

Информация по телефона по въпроси, свързани с планиране за прием, условия за прием, заплащане на престой и други се дава по изключение след 14:30 часа, само за допълване на предоставената Ви такава на тази страница .

 

Записването за планов прием се извършва в следната задължителна последователност:

 

Датата за прием се определя до 3 месеца от датата на заявяване, като записването се извършва в следната задължителна последователност:

 1. военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
 2. българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т. 1, и цивилните служители, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед в Министерството на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;
 3. българските военнослужещи на територията на страната и извън нея, когато не ползват правата по т. 1 и 2, и цивилните служители в Министерството на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства;
 4. пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
 5. резервистите за времето на разположение за активна служба;
 6. децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;
 7. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;
 8. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
 9. жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;

 

Редът за изпращане и постъпване за лечение, рехабилитация и профилактика на чужди граждани по споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице, се определя в съответното споразумение.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

 1. Приемането на всички категории лица, посочени в чл. 4, т. 1 от Наредба Н-2/2021 г. на министъра на отбраната, става в посочената в нея последователност;
 2. При запознаване с изискванията на наредбата обърнете внимание на следните документи, без които не можете да бъдете приети в болницата:

а. Лична карта

б. Медицинско направление № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари. Представя се при постъпването в БПЛР от всички категории лица, с изключение на приема за краткосрочно възстановяване, с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация/здравна книжка, лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др./ и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на МПС).

 1. Освен лична карта и направлението лицата трябва да представят при приемането им и допълнителни документи, както следва:
 2. Военнослужещите и Цивилнитеслужители в Министерството на отбраната, и Българската армия: 
 • здравна книжка (лична амбулаторна карта), в която да са отразени заболяването и необходимостта от рехабилитация;
 • служебна бележка от местоработата по образец /приложение № 5 от наредба Н-2/2021 /, или служебна карта /ксерокопие/.

 

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 3, т. 1 и 2

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

(ОБРАЗЕЦ)

Настоящата се издава в уверение на това, че лицето ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….., ЕГН …………………………………,

работи в …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Издава се да послужи пред БПЛР – ………………………………………………………………………………….

Началник (ръководител) на

структурата по управление на човешките

ресурси (по личния състав)

…………………………………………………………………

(звание, подпис, име и фамилия, печат)

Изх. № ………………./………….. г.

Отпечатано в …… екз.

 

 • За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и, когато се приемат без титуляра, служебна бележка от местоработата на последния, по образец /приложение № 5 от наредба Н-2 от 27.01.2021 г./;

 

2.Пенсионираните военнослужещи:

 

– копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения Закон за пенсиите или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и военно-отчетна книжка, а при липса на такава – удостоверение от Държавен военно-исторически архив – Велико Търново (ДВИА), от Оперативния архив на БА или от ЦВО и подчинените му военни окръжия първа и втора степен по образец съгласно приложение № 7 с посочено последното военно формирование/поделение, в което лицето е служило и откъдето се е пенсионирало;

 

 

 

 

Приложение № 7 към чл. 13, ал. 3, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

___________________________________________________________________

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ….. СТЕПЕН – ………………….

………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………

(адрес, телефон, факс)

Рег. № 3 – _______/_______._______.20___ г.

Екз. № ______________

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Военно окръжие … степен – ……………………. издава настоящото в уверение на това, че

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

                                            (трите имена, ЕГН, адрес)

има прослужени …… (……………) години и ……. (……….….) месеца (от …….… г. до …… г.) в Българската армия с последно звание „……………………..“ и е освободен/а от военна служба от военно формирование …………………………………………..….….. с МЗ ……………., считано от ……………………………………………….

Удостоверението да послужи за постъпване в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия.

Началник на ………………………………………..…….

……..……………….……………………………….……………

3.ветераните от войните и членовете на техните семейства:
       • Удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и копия;

 • Епикриза от последното проведено болнично лечение;
 • При необходимост от придружител – Медицинско направление № 119/98 /”зелен талон”/, с отразена в него от лекар тази необходимост.

За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 12 месеца до датата на прием в БПЛР и, ако се приемат без титуляра, копие на удостоверение за ветеран от войните, издадено от Държавна агенция „Архиви“.

 

4.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
• Книжка /оригинал/ за военноинвалид или военнопострадал и копие на страниците от нея, удостоверяващи валидноста й и статута на лицето;

 • Епикриза от последното проведено болнично лечение;

За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и /когато се приемат без титуляра/ копие на книжката за военноинвалид или военнопострадал на титуляра.

 

5.курсантите – служебна карта и епикриза;

 

6.резервистите за времето на разположение за активна служба – служебна бележка от съответното Военно окръжие по образец, съгласно приложение № 6;

 

Приложение № 6 към чл. 13, ал. 3, т. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

___________________________________________________________________

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ………………….

……………………………………………………………………………………………….………………………….………………………………………

(адрес, телефон, факс)

Рег. № 3 – _______/_______._______.20___ г.

Екз. № ______________

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

                                                 (трите имена, ЕГН, адрес)

в уверение на това, че същият/ата е страна по Договор за служба в доброволния резерв № ……../…….. 20… г., който е със срок на действие до ….…. 20 … г.

Служебната бележка се издава във връзка с правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за да послужи пред ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………..

Началник на ………………………………………..…….

……..……………….……………………………….……………

(звание, подпис, име и фамилия, печат)

 

 

7.българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната – копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или от Оперативния архив на БА;

 1. жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни миниУдостоверение от Централния регистър на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в Министерството на отбраната;

 Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.

 

За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо акт за раждане, лична карта на детето и  съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.

 

Когато се приемат без титуляра предоставят копие на документите, удостоверяващи съответната правоимаща категория на титуляра.

 

За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето, попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата или удостоверение за еднакъв настоящ адрес.

 

Задължително е пенсионираните военнослужещи освен решението за пенсиониране да представят за проверка оригиналните си военноотчетни книжки и копия на страниците в нея, на които има нанесени данни /последните остават в БПЛР/.

 

Противопоказания

Преди да се обадите за резервация в БПЛР-Банкя към ВМА установете имате ли заболявания, определени като противопоказания за лечение в болницата особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени/, а именно:

 

А. Абсолютни /не подлежат на обсъждане/:

– остър стадий на всички заболявания, изискващи активно лечение;
– инфекциозни заболявания;

– психични заболявания:

 • шизофрения,
 • афективни разстройства /маниакално-депресивни/,
 • олигофрения;

– кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива;

– декомпенсирана цироза;

– терминална бъбречна недостатъчност;

– активна туберкулоза;

Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:

–   състояние след мозъчен инсулт;

–   състояние след инфаркт на миокарда;

–   хронична бъбречна недостатъчност III степен;

–   сърдечна недостатъчност III и IV степен;

–   болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;

–   тревожно-депресивни разтройства;

– епилепсия;

– неопластични заболявания – до 5год. от началото им.

–   обсесивно-компулсивни разтройства.

Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица.

Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

 

Допълнителна информация

„Членове на семейство“ са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с правоимащите лица, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес.

„Деца“ са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на правоимащите лица; осиновените от правоимащите лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) – до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане, личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение за съответната учебна година. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност – независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

„Пенсионирани военнослужещи“ са лицата по § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат пълнолетни граждани при съответните медицински показатели.

Деца до 18 години не се приемат

Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.

Цената за леглоден, с изключение на тази при прием за краткосрочно възстановяване, включва разходите за нощувка, медицинско обслужване и до 3 лечебни процедури, назначени от лекар.

При настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лицезаплаща допълнително 100 на сто от стойността на леглоден за съответната категория пациент.

Цената за леглоден в апартаментите включва разходите за целия апартамент, а не за едно легло.

Храненето на всички категории лица се осъществява по диети.

Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.

Военноинвалидите и военнопострадалите , както и жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини заплащат 25 % от стойността на храната.

Ветераните от войните и техните придружители не заплащат стойността на храна и леглоден.

Цените за заплащане /без тези за храна/ на отделните категории лица ВИЖТЕ на препратката „ЗА НАС”, или в съответните приложения на Наредба Н-2/27.01.2021.