НОИ

В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат пациенти по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ.

Продължителността на програмата е 10 дни, еднократно в една календарна година. Лицата, които могат да я ползват са:

 1. Лица осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест до навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж /т.е лица в трудоспособна възраст или работещи български граждани/ – като трябва да бъдат внесени за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца на прием.
 2. Лица получаващи пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване на пенсия и срокът на инвалидността в експертното решение не е изтекъл. /Т.е пенсионери по болест, които не са навършили години за пенсиониране/.

 

Резервация

За да се възползвате от възможността за профилактика и рехабилитация е необходимо първо да си направите резервация.

Записването се прави между 1 и 3 месеца преди датата за прием.

Резервацията може да бъде направена:

 • на място;
 • на посочените телефони;
 • на посочените e-mail адреси.

Всяка резервация, както и даване на информация по въпроси, свързани с вече направени резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се осъществява по телефона, на факс или имейл всеки делничен ден, от 13.30 до 15.30 часа

Необходимо е да посочите Ваш e-mail или факс, на които резервацията ще Ви бъде изпратена.

Десет дни преди определената дата за постъпване трябва да потвърдите резервацията си,

НОИ заплаща нощувката, част от храната и не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно /40 процедури за 10 дни/.

Процедурите ще Ви бъдат проведени, независимо дали престоят Ви ще обхваща почивни дни, национални или официални празници.

Пациентите доплащат стойността на резервацията и частично стойността на храната.

Заплащането се извършва при настаняването в болницата

 • за храна – разликата между стойността, която заплаща НОИ и реалната стойност на храната в болницата;
 • за резервация – 20 лв. /еднократно/.

 

Необходими документи

 1. Медицинско направление Бл. МЗ № 119а’98. Издава се от личния лекар в 2 /два/ екземпляра , не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване. В него той посочва основното заболяване /съгласно посочените по – долу в списъка показания за прием по НОИ в БПЛР – Банкя/, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
 2. Документ за самоличност.
 3.  Служебна бележка по образец от местоработата, удостоверяваща осигурителните права на лицето.
 4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
 5. За лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Описаните документи се представят в съответното Териториалното поделение /ТП/ на НОИ по постоянен или настоящ адрес в срок не по-рано от 10 работни дни преди датата на постъпване за издаване на  УДОСТОВЕРЕНИЕ.

 

Приемането в болницата се осъществява до 11.00 ч. на първия ден, посочен в удостоверението, издадено от НОИ, а напускането е на 11-тия ден от престоя, след подписване на  съответните протоколи.

 

При постъпване си задължително трябва да представите:

 1. Документ за самоличност.
 2. Удостоверение от ТП на НОИ  /оригинал/, подписано и подпечатано със съответните печати.
 3. Медицинско направление от личния лекар – заверено с подпис и печат от ТП на НОИ.
 4. Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация /епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други такива/.
 5. Ако сте с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто задължително трябва да представите копие на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за това.

 

ВАЖНО!!!

ПРЕДИ ТРЪГВАНЕТО СИ ЗА ПРИЕМ:

 1. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще получите отказ за прием независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте.
 2. Уверете се, че печатите на медицинското направление от личния лекар са оригинални, а не копия и, че на тях са написани диагнози, а не описания, че имат изходящ номер, че са с оригинални подписи и печати на лекуващия Ви лекар, на лечебното заведение и на ТП на НОИ!!!.

 

При постъпването в болницата направлението от личния лекар трябва да има оригинални печати на съответното ТП на НОИ, оригинални подписи на длъжностното лице, номера и датата на  издаденото от НОИ удостоверение.

 1. Уверете се, че удостоверението от НОИ е оригинално, а не копие, с оригинални подписи на длъжностното лице, което го е издало и оригинални печати на ТП на НОИ.
 2. Уверете се, че разполагате с достатъчно дни за престой в болница, защото съгласно нормативната уредба, ако прекратите престоя си в болницата по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, ще трябва да заплатите за Ваша сметка направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене.

Показанията за прием са:

Сърдечно-съдови заболявания

 • исхемична болест на сърцето;
 • състояние след миокарден инфаркт;
 • стенокардия;
 • състояние след коронарна реваскуларизация – аорто-коронаренбайпас и перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика(РТСА) – дилатация, стентиране;
 • артериална хипертония – есенциална и симптоматична;
 • клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране и корекция на вродени дефекти;
 • кардиомиопатии;
 • ендомиоперикардити;
 • ритьмни нарушения на сърцето;
 • сърдечна недостатъчност I — II ФК по НИХА;
 • заболявания на периферните съдове.

Заболявания на периферна нервна система

 • радикулити, радикулоневрити, неврити и плексити;
 • лумбален и ишиалгичен синдроми;
 • дискови хернии и дископатии;
 • травматични увреди на периферни нерви;
 • възпалителни заболявалия на периферни нерви;
 • периферни парези;
 • невралгии;
 • полиневропатии.

Заболявания на опорно-двигателен апарат

 • артрозна болест;
 • остеохондроза;
 • увреждания на междупрешлените дискове;
 • други полиартропатии.

Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани

 • анкилозиращ спондилоартрит – болест на Бехтерев;
 • ревматоиден и други видове артрити;
 • инсерционити, бурсити и периартрити.

Травмени увреди и техните усложнения

 • посттравматични увреди на меките тъкани, хрущялите и костите;
 • състояния след фрактури;
 • състояния след операции на кости, стави и меки тъкани;
 • дисторзии и луксации;
 • увреди на калсуло-лигаментарния апарат;
 • синдром на Зудек.

Други заболявания

 • състояния след ендопротезиране на стави;
 • спондилолистеза;
 • болест на Шоерман-Мау;
 • контракгура на Дюпюитрен;
 • сколиоза, кифосколиоза.

Противопоказания:

 • Остър стадий на всички заболявания;
 • инфекциозни заболявания;
 • психични заболявания, когато не са в ремисия;
 • епилепсия;
 • активна тубелкулоза;
 • декомперсирана цироза;
 • онкологични заболявания (до една година от началото им) – при липса на рецидив.

Забележка: Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.