ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ 

В съответствие с профила и основното й предназначение в болницата се приемат за лечение пациенти със следните заболявания

/ПОКАЗАНИЯ/:

Сърдечно-съдови заболявания:

– Исхемична болест на сърцето

– миокарден инфаркт,  стабилна и нестабилна стенокардия;

– Състояния след коронарна реваскуларизация

– аортокоронарен байпас и РТСА (дилатация), стентиране;

– Артериални хипертонии – есенциални и симптоматични;

– Клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране и корекция на вродени дефекти;

– Кардиомиопатии;

– Ендомиоперикардити;

– Ритъмни нарушения на сърцето;

– Заболявания на периферните съдове.

Неврологични заболявания:

– Остри разстройства на мозъчното кръвообращение;

– Преходни разстройства на мозъчното кръвообращение;

– Състояния след операции и травми на главния и гръбначния мозък ;

– Множествена склероза;

– Дистрофични заболявания на ЦНС;

– Болест на Паркинсон;

– Радикулити и плексити;

– Дискови хернии;

– Травматични увреди на периферните нерви;

– Възпалителни заболявания на периферни нерви;

– Полиневропатии; 

Заболявания на опорно – двигателния апарат:

–  Дегенеративни заболявания:

 • артрозна болест;
 • спондилоартроза;
 • остеохондроза;
 • гонартроза, коксартроза, омартроза, артроза на лакетна става и малките стави на ръцете и краката, състояние след ендопротезиране;
 • дископатия, дискова херния и техните усложнения.

– Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани:
• ревматоиден и подагрозен артрит;

 • псориатричен артрит;
 • анкилозиращ спондилит на Бехтерев;
 • артрити при колагенози и други вътрешни заболявания;
 • инсерционити, бурсити, периартрити.

-Травмени увреди и техните усложнения:

 • постфрактурни състояния;
 • луксации;
 • дисторзии;
 • синдром на Зудек;
 • лезии на менискуси, увреди на капсулолигаментарния
  апарат и постоперативните им състояния.

– Други заболявания:

 • сколиоза;
 • спондилолистеза;
 • остеопороза;
 • Шоерман – Мау;
 • контрактура на Дюпюитрен.

Много добре се повлияват леки форми на тиреотоксикоза, леки форми на диабет, затлъстяване, хронични невралгии и неврити, хроничен гастрит и колит, форми на артро-ревматични заболявания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

А. Абсолютни:

–   остър стадий на всички заболявания, изискващи активно лечение;
–   инфекциозни заболявания;
–   психични заболявания:
• шизофрения,
• афективни разстройства /маниакално-депресивни/,
• олигофрения
–   кървящи язви – до 6 месеца след кръвоизлива
–   декомпенсирана цироза
–   терминална бъбречна недостатъчност
–   активна туберкулоза
Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:

–   състояние след мозъчен инсулт
–   състояние след инфаркт на миокарда
–   хронична бъбречна недостатъчност III степен
–   сърдечна недостатъчност III и IV степен
–   болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения

–   неопластични заболявания – до 5год. от началото им
–   тревожно-депресивни разтройства
–   обсесивно-компулсивни разтройства
–   епилепсия

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

Задължителни документи за прием по всички клинични пътеки:

 • лична карта;
 • копие от рецептурна книжка /ако има такава/;
 • копие от решение на ТЕЛК /ако има такова/;
 • лична амбулаторна карта, ако желаете Болничен лист;
 • документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;
 • копие от диплома или оригинал на служебна бележка от лечебно заведение, ако сте медицински специалист;
 • финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година/фактури и касов бон/.
 • Пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

ВИЖ ЛИНКА „КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ”

 

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БПЛР – Банкя

 Категории лица:

 1. ползващи правата по чл. 142, ал. 2, т. 1, буква „в“, чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1 и 2, чл. 226ж, ал. 1 и 2, чл. 226и, ал. 1, чл. 226л, чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в случаите, когато не ползват правата по т. 2 и 3:

а) военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по буква „а“, и членовете на техните семейства;

в) български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, и членовете на техните семейства;

г) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;

д) курсантите във висшите военни училища за срока на обучение – само за непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;

е) резервистите за времето на разположение за активна служба;

ж) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;

з) ветераните от войните и членовете на техните семейства;

и) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

й) децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелият техен родител;

к) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ;

л) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;

м) жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за изпълнение на Kонвенцията по касетъчните боеприпаси и Kонвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.

 1. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ).
 2. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
 3. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 4. чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

 

 1. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

 

Продължителността на лечението и рехабилитацията в БПЛР по принцип е от 6 до 15 дни, с изключение на:

 • военноинвалидите и военнопострадалите е до 30 дниобщо два пъти годишно.
 • военнослужещите, участвали в международни операции и мисии и на членовете на техните семейства е 7 дни еднократнослед приключване на мисията.
 • ветераните от войните е не повече от 14 дни, един пътгодишно.
 • НЗОК е 7 дни /изписване на 8-я ден/.
 • НОИ е 10 дни /изписване на 11-я ден/.

При наличие на свободен леглови фонд могат да се приемат пациенти и за краткосрочно възстановяване .

 

Датата за прием се определя до 3 месеца от датата на заявяване, като записването се извършва в следната задължителна последователност:

 1. Пациенти по договор с НЗОК /клинични пътеки 262, 263, 264, 265/;
 2. Пациенти по договор с НОИ;
 3. Пациенти по Наредба № Н-2/27.01.2021 година.

а. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;

б. военнослужещите и цивилните служители, работещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и членовете на техните семейства;

в. членовете на семействата на лицата по т. 2;

г. лицата, които не работят в МО и БА в момента, но са свързани с миналата и настоящата им дейност:

г.1. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
г.2. ветераните от войните и членовете на техните семейства;

г.3. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;

г.4. българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната

д. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, и Българската армия /срещу съответно заплащане/.

е. чужденци /срещу съответно заплащане/.

ж. чужди граждани при условия и по ред, определени в споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.  Редът за изпращане и постъпване за лечение, рехабилитация и профилактика се определя в съответното споразумение.

 

Всички лица, не по-късно от  10 календарни дни преди постъпването им, потвърждават или отказват приема на определената им дата.

 

Записването на дата за прием се извършва предварително по следните начини:

– Лицата по тт. „а“, „б“, „в“, „г“.1 и „г“.3 могат да си запишат дата за настаняване не по-рано от три месеца до датата на приема.

–        Лицата по т. „г“.2 си записват дата за прием лично или чрез централните им съюзи или техните структури в страната.

–        Лицата по т. „д“ и т. „е“ могат да си записват дата за прием не по-рано от един месец до датата на приема, само при наличие на свободни легла.

Записване за прием, както и даване на информация по въпроси, свързани с вече направени резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се осъществява по телефона, на факс или имейл всеки делничен ден, от 13.30 до 15.30 часа.

 ВАЖНО!!!
Преди да се обадите за записване за прием извършете следното: 

 1. Установете имате ли заболявания, определени като противопоказанияза лечение в БПЛР-Банкя особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени;
 2. Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на такива, за да прецени можете ли да бъдете приети в БПЛР – Банкя.

Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица, включително и такива по НОИ, НЗОК;

Освен набавянето на посочените необходими документи за извършване на резервация и прием в БПЛР-Банкя, е важно да:

А. За пациенти по клинични пътеки.

 1. Уверете се, че сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
 2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
 3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /осем дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 11:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я денот престоя, след като подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
 4. От БПЛР – Банкя може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаването му още на първия ден при Вашето приемане и да представите личен амбулаторен картон, издаден от личния Ви лекар.

 

Конкретно за всяка една от клиничните пътеки:

 

При изписване от болница за активно лечение в епикризата изрично да е посочено, че се нуждаете от рехабилитация в лечебно заведение за балнеолечение и рехабилитация.

 За КП № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”

 1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е невролог.Ако не пише, че е невролог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  Уверете се, че на разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.

За КП № 265:„Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”

 1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е рентгенолог.Ако не пише, че е рентгенолог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
 2. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.

Б. За пациенти по програма на НОИ:

/само за работещи български граждани или такива в предпенсионна възраст, притежаващи решение на ТЕЛК с над 50% инвалидност за съответното заболяване/.

 1. Уверете се, че сте осигурен по всички видове осигуряване, изисквани съгласно нормативната уредба в Република България, свързана с ползването на лечение и рехабилитация по програмите на НОИ;
 2. Консултирайте се с личния си лекар относно това да не боледуватеот някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще имате отказ за прием, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
 3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престойв болницата, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 11-я ден от престоя, след като подпишете съответните протоколи.
 4. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали.
 5. Ако си тръгнете по-рано, съгласно нормативната уредба за ползване на програми по НОИ ще платите стойността на целия си престой.
 6. Уверете се, че направленията обр. 119са 2 бр. оригинални, а не копия и, че на тях са написани диагнози, а не описания и, че двата екземпляри са с оригинални печати на:

– личния лекар,

– съответното ДКЦ, в което той работи и

– съответното поделение на НОИ, което издава удостоверението.

 

В. За пациенти за прием след свободно резервиране на места, извън тези по НОИ и клинични пътеки /контингент и платени/:

 1. Приемането на всички категории лица, посочени в Наредба Н-2/2021 г. на министъра на отбраната, става само при наличие на свободни места, следрезервирането/настаняването на пациентите по договори с НЗОК и с НОИ и в посочената в нея последователност;
 2. При запознаване с изискванията на наредбата обърнете внимание на следните документи, без които не можете да бъдете приети в болницата:

а. Лична карта

б. Медицинско направление № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари. Представя се при постъпването в БПЛР от всички категории лица, посочени в чл. 4, с изключение на приема по НЗОК и за краткосрочно възстановяване, с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация/здравна книжка, лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др./ и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на мпс).

 1. Освен лична карта и направлението лицата трябва да представят при приемането им и допълнителни документи, както следва:
 2. Военнослужещи и Цивилнислужители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия: 
 • здравна книжка (лична амбулаторна карта), в която да са отразени заболяването и необходимостта от рехабилитация;
 • служебна бележка от местоработата по образец /приложение № 5 от наредба Н-2/2021 /, или служебна карта /ксерокопие/.
 • За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и, когато се приемат без титуляра, служебна бележка от местоработата на последния, по образец /приложение № 5 от наредба Н-2 от 27.01.2021 г./;

 

2.Пенсионираните военнослужещи:

 • Копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6от отменения ЗП или по чл. 69 КСО;
 • Военноотчетна книжка/оригинал/ и копие на страниците, на които има писани отметки;
 • Епикризаот последното проведено болнично лечение;

За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и, ако се приемат без титуляра, копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и копие на военноотчетната му книжка.

 

 3.ветераните от войните и членовете на техните семейства:
• Удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и копия;

 • Епикризаот последното проведено болнично лечение;
 • За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и, ако се приемат без титуляра, копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и копие на военноотчетната му книжка.

 

 4.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
• Книжка /оригинал/ за военноинвалид или военнопострадал и копие на страниците от нея, удостоверяващи валидноста й и статута на лицето;

 • Епикризаот последното проведено болнично лечение;
 • За членовете на семействата им

– удостоверение от служба ГРАО за „семейно положение, съпруг/а и деца“, издадено не по-рано от 6 месеца до датата на прием в БПЛР и /когато се приемат без титуляра/ копие на книжката за военноинвалид или военнопострадал на титуляра.

 

5.курсантите – служебна карта и епикриза;

 

6.резервистите за времето на разположение за активна служба – служебна бележка от съответното Военно окръжие по образец, съгласно приложение № 6;

 

7.българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната – копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или от Оперативния архив на БА;

 1. жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни миниУдостоверение от Централния регистър на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в Министерството на отбраната;

 

Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.

 

За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо акт за раждане, лична карта на детето и  съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.

Когато се приемат без титуляра предоставят копие на документите, удостоверяващи съответната правоимаща категория на титуляра.

 

За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето, попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата или удостоверение за еднакъв настоящ адрес.

 

Задължително е пенсионираните военнослужещи освен решението за пенсиониране да представят за проверка оригиналните си военноотчетни книжки и копия на страниците в нея, на които има нанесени данни /последните остават в БПЛР/.

Задължителни за изпълнение изисквания, регламентирани в съответна нормативна уредба:

В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат само пълнолетни граждани при съответните медицински показатели.

Деца под 3 год. не се приемат!

Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.

При желание на пациента да ползва стая с две легла самостоятелно той заплаща и 100% от стойността на леглоденя за второто легло според съответната категория на лицето.

 

ВАЖНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Членове на семейство“ са съпруг, съпруга и деца, ако не са встъпили в брак. За членове на семейство се считат и лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с правоимащите лица, ако имат еднакъв постоянен или настоящ адрес, което се удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ адрес.

„Деца“ са родените от брака/фактическото съпружеско съжителство на правоимащите лица; осиновените от правоимащите лица; децата на единия от съпрузите/живеещите във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство, което се удостоверява с удостоверение за постоянен или настоящ адрес, до навършването на 18години, а ако продължават образованието си (редовна форма на обучение) – до 26 години, което се удостоверява с акта за раждане, личната карта на детето и удостоверение/уверение от учебното заведение за съответната учебна година. В случай че са лица с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто или с трайно намалена работоспособност – независимо от възрастта им, което се удостоверява с акта за раждане/личната карта на лицето и с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

„Пенсионирани военнослужещи“ са лицата по § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.