Клинични пътеки

БПЛР- БАНКЯ ИМА ДОГОВОР С НЗОК ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ: 262, 263, 264, 265

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ В БПЛР- БАНКЯ

Заявка за планиране за прием се прави:

 • по пощата на адрес: гр. Банкя, п.к. 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5, БПЛР към ВМА /Бивш военен санаториум/;
 • на тел. 029977194, 028127937 или 028127920;
 • на факс 02/ 99 77 168;
 • на електронна поща bbbankia@abv.bg или bbbankya_reg@abv.bg.
 • на място в регистратурата.

Планиране за прием се прави от комисия в болницата, след разглеждане и одобрение на необходимите документи по съответната клинична пътека.

Начини за изпращане на документите до комисията:

 • по пощата на адрес: гр. Банкя, п.к. 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5, БПЛР към ВМА /Бивш военен санаториум/;
 • на факс  02/ 99 77 168;
 • на електронна поща bbbankia@abv.bg или bbbankya_reg@abv.bg.
 • на място в регистратурата.

Когато Вашите документи бъдат одобрени, наш служител ще се свърже с Вас, за да Ви предложи дата за постъпване, съобразена с Вашето желание и нашите възможности.

Допълнителна нформация по всички въпроси можете да получавате всеки ден, без събота и неделя, от 14.30 до 15.30 часа на следните телефони:

02/ 812 79 37; 02/ 812 79 20; 02/ 99 77 194 

Задължителни документи за прием по всички клинични пътеки:

 • лична карта;
 • копие от рецептурна книжка /ако има такава/;
 • копие от решение на ТЕЛК /ако има такова/;
 • лична амбулаторна карта, ако желаете издаване на болничен лист;
 • документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;
 • копие от диплома или оригинал на служебна бележка от лечебно заведение, ако сте медицински специалист;
 • финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година / фактури и касов бон /

Индикации и документи за прием по клинични пътеки: 

КП 262 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА 

Минимален болничен престой – 7 дни

По КП 262 се лекуват пациенти със следните заболявания:

 • Болест на Паркинсон
 • Множествена склероза
 • Болести на гръбначния мозък
 • Мозъчни инсулти и кръвоизливи
 • Вродени аномалии на нервната систeма
 • Последици от травми на главата

ПРИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ СЛЕД ИЗПИСВАНЕТО ОТ БОЛНИЦА 

 1. След проведено активно болнично лечение за някое от посочените заболявания – до 1 месец от изписването, а при медицински противопоказания /усложнения или възникнали други остри заболявания през месеца след изписването / до 3 месеца след изписването.

Необходими_документи:

епикриза за проведеното лечение (до 1 месец от изписването, при медицински противопоказания до 3 месеца), в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация.

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от болницата, в която е провеждано лечението или от ОПЛ /личния лекар/. Направлението, издадено от ОПЛ /личния лекар/ задължително е придружено от амбулаторен лист.

 1. При необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия.

Това са случаите, при които:

     а/ са минали повече от 3 месеца от изписването от болница;

Необходими документи:

епикриза за проведеното активно лечение, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

амбулаторен лист от специалист-невролог, в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. В този амбулаторен лист трябва да има препоръки от невролога (Например :„Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация” );

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от ОПЛ /личния лекар/ или от специалиста – невролог, провеждащ диспансерното наблюдение. Направленията задължително са придружени от амбулаторен лист;      

    б/ при наличие на решение на ТЕЛК с над 70% по повод на основното заболяване.

Необходими документи:

решение на ТЕЛК с над 70% трайно намалена работоспособност по повод основното заболяване , за което ще се провежда рехабилитацията.

амбулаторен лист от специалист-невролог, в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. В този амбулаторния лист трябва да има препоръки от невролога (Например :„Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация” );

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от болницата, в която е провеждано лечението или от ОПЛ /личния лекар/. Направлението, издадено от ОПЛ /личния лекар/ задължително е придружено от амбулаторен лист;

епикриза за проведеното активно лечение /при наличие на такава/, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”; 

 1. При проведена рехабилитация в извънболничната помощ /амбулаторно/, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект: 

     а/ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията /физиотерапевт/ ;

направление № 7 за хоспитализация от лекаря специалист (физиотерапевт);

амбулаторен лист, издаден от лекаря специалист (физиотерапевт) провел рехабилитацията в извънболничната помощ, в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия (Например: „Поради незадоволителен терепевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно  заведение за балнеология и рехабилитация.”);

епикриза за проведеното активно лечение, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”; 

     б/ по преценка на лекаря специалист, провеждащ диспансерното наблюдение /невролог/, след проведени физиотерапия и/или рехабилитация в доболничната помощ.

Необходими документи:

 • направление № 7 за хоспитализация от лекаря специалист провеждащ диспансерното наблюдение (невролог);
 • амбулаторен лист, издаден от лекаря специалист провеждащ диспансерното наблюдение (невролог), в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия (Например: „Поради незадоволителен терепевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация.”);
 •  епикриза за проведеното активно лечение, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

ЗАБЕЛЕЖКА: НЗОК заплаща КП 262 еднократно годишно  на един пациент /един пациент може да постъпи за физикално лечение и рехабилитация само веднъж в годината, независимо в коя болница/.

Изключение: При диагнози Мозъчен инсулт и Множествена склероза /пристъп/ НЗОК заплаща КП 262 двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-я месец от инцидента/пристъпа  /един пациент може да постъпи за физикално лечение и рехабилитация до 2 пъти в рамките на 12 месеца от инцидента, независимо в коя болница/.

 

КП № 263 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

Минимален болничен престой – 7 дни 

По КП 263 се лекуват пациенти със следните заболявания:

 • Радикулити, радикулоневрити, неврити и плексити
 • Лумбалгичен и ишиалгичен синдроми
 • Дискови хернии и дископатии
 • Травматични увреди на периферните нерви
 • Възпалителни заболявания на периферни нерви
 • Периферни парези
 • Невралгии 

ПРИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ СЛЕД ИЗПИСВАНЕТО ОТ БОЛНИЦА 

 1. След проведено активно болнично лечение за новооткрито или усложнено някое от посочените заболявания – до 1 месец от изписването.

Необходими_документи:

епикриза за проведеното лечение (до 1 месец от изписването), в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация.

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от болницата, в която е провеждано лечението или от ОПЛ /личния лекар/. Направлението, издадено от ОПЛ /личния лекар/ задължително е придружено от амбулаторен лист;

Електромиография до 6-ти месец преди хоспитализацията с данни за нервно-мускулно увреждане /приема се за валидна и тази, която е описана в епикризата, ако е до 6-я месец преди хоспитализацията/.

 1. При необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия: 

   а/при изминали повече от 1 месец от изписването от болница.

Необходими документи:

епикриза за проведеното активно лечение, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

амбулаторен лист от специалист-невролог, в който да са описани показанията, които налагат след повече от 1 месец от изписването провеждане на рехабилитация в болнични условия.

В този амбулаторния лист трябва да има препоръки от невролога (Например :„Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация” );

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от специалист-невролог. Направленията, задължително са придружени от амбулаторен лист;

Електромиография до 6-ти месец преди хоспитализацията с данни за нервно-мускулно увреждане /приема се за валидна и тази, която е описана в епикризата, ако е до 6-я месец преди хоспитализацията/. 

б/ при наличие на решение на ТЕЛК с над 70% по повод на основното заболяване.

Необходими документи:

решение на ТЕЛК с над 70% трайно намалена работоспособност по повод основното заболяване , за което ще се провежда рехабилитацията.

амбулаторен лист от специалист-невролог, в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. В този амбулаторен лист трябва да има препоръки от невролога (Например :„Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация” );

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от ОПЛ /личния лекар/ или  от специалист – невролог. Направленията, задължително са придружени от амбулаторен лист;

епикриза за проведеното активно лечение /при наличие на такава/, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

 1. При проведена рехабилитация в извънболничната помощ /амбулаторно/, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект:

      а/ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията /физиотерапевт/ ;

направление № 7 за хоспитализация от лекаря специалист (физиотерапевт);

амбулаторен лист, издаден от лекаря специалист провеждал рехабилитацията в извънболничната помощ (физиотерапевт), в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия (Например: „Поради незадоволителен терепевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно  заведение за балнеология и рехабилитация.”);

Електромиография до 6-ти месец преди хоспитализацията с данни за нервно-мускулно увреждане /приема се за валидна и тази, която е описана в епикриза, ако е до 6-я месец преди хоспитализацията/. 

   б/ по преценка на лекаря специалист, провеждащ диспансерното наблюдение /невролог/, след проведени физиотерапия и/или рехабилитация в доболничната помощ.

Необходими документи:

направление № 7 за хоспитализация от лекаря специалист провеждащ диспансерното наблюдение (невролог);

 • амбулаторен лист, издаден от лекаря специалист провеждащ диспансерното наблюдение (невролог), в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия (Например: „Поради незадоволителен терепевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация.”);

Електромиография до 6-ти месец преди хоспитализацията с данни за нервно-мускулно увреждане /приема се за валидна и тази, която е описана в епикризата, ако е до 6-я месец преди хоспитализацията/.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЗОК заплаща КП 263 еднократно годишно на един пациент /един пациент може да постъпи за физикално лечение и рехабилитация само веднъж в годината, независимо в коя болница/.

 

КП № 264 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Минимален болничен престой – 7 дни

По КП 264 се лекуват пациенти със следните заболявания:

 • Инфаркт на миокарда с или без инвазивна процедура;
 • Състояния след клапно протезиране;
 • Аортокоронарен байпас. 

ПРИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ СЛЕД ИЗПИСВАНЕТО ОТ БОЛНИЦА 

 1. При пациенти до 1 година след проведено активно болнично лечение при:

– остър инфаркт на миокарда;

– сърдечна операция;

– хирургично лечение на усложнения, свързани със сърдечната хирургия.

Необходими документи:

епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента;

направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението, където е лекуван пациента или от ОПЛ /личния лекар/;

–  амбулаторен лист от ОПЛ /личния лекар/, в случаите, когато същия издава направление №7 за хоспитализация. 

 1. При пациенти след проведено активно болнично лечение с давност повече от 1 година.

Необходими документи:

Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента;

Направление № 7 за хоспитализация от лекар-специалист /кардиолог/, провеждащ диспансерното наблюдение;

Амбулаторен лист от лекар-специалист /кардиолог/, провеждащ диспансерното наблюдение във връзка със сърдечно-съдовия риск и рехабилитационния потенциал /евентуални късни усложнения на основното заболяване или на оперативната интервенция и възможностите на пациента да понесе определени рехабилитационни натоварвания/.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЗОК заплаща КП 264 еднократно годишно  на един пациент /един пациент може да постъпи за физикално лечение и рехабилитация само веднъж в годината, независимо в коя болница/.

 

КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ

Минимален болничен престой – 7 дни

По КП 265 се лекуват пациенти със следните заболявания:

 • Ревматоиден артрит и други полиартропатии
 • Артрозна болест
 • Анкилозиращ спондилит
 • Увреждания на междупрешлените дискове
 • Постравматични увреди на меките тъкани и костите
 • Фрактури и постфрактурни състояния
 • Състояния след ендопротезиране на стави
 • Постоперативни състояния на меките тъкани, костите и ставите на ОДА
 • Дисторзии и луксации.

ПРИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ СЛЕД ИЗПИСВАНЕТО ОТ БОЛНИЦА 

 1. След проведено активно болнично лечение за някое от посочените заболявания – до 1 месец от изписването, а при медицински противопоказания /усложнения или възникнали други остри заболявания през месеца след изписването / до 3 месеца след изписването.

Необходими_документи:

направление № 7 за хоспитализация, издадено от болницата, в която е провеждано лечението или от ОПЛ /личен лекар/. Когато направлението е издадено от личния лекар задължително е придружено от амбулаторен лист;
епикриза за проведеното лечение (до 1 месец от изписването, а при медицински противопоказания до 3 месеца  ), в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

образно изследване ( рентгенография, КАТ, МРТ, проведени до 24 месеца преди датата на хоспитализация, доказващи съответното заболяване)/валидно е такова, описано в епикризата, ако е до 24 месеца преди хоспитализацията//;

– при диагноза с код М51.1-Увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия се изисква и ЕМГ с давност до 6 месеца преди хоспитализация.

 1. При пациенти, претърпели големи операции на гръбнак, таз и горен крайник; след алопластика; пострадали с политравма.

Необходими_документи:

епикриза за проведеното лечение.

направление № 7 за хоспитализация, издадено от болницата, в която е провеждано лечението или от ОПЛ /личния лекар/. Когато направлението е издадено от личния лекар задължително е придружено от амбулаторен лист; 

 1. При необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.

Това са случаите, при които: 

     а/ са минали повече от 3 месеца от изписването от болница;

Необходими документи:

епикриза за проведеното активно лечение, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

амбулаторен лист от специалист ортопед – травматолог, в който да са описани показанията, които налагат след повече от 3 месеца от изписването провеждане на рехабилитация в болнични условия. В този амбулаторен лист трябва да има препоръки от невролога (Например :„Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация” );

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от ОПЛ /личния лекар/ или  от специалист ортопед – травматолог. Направленията, задължително са придружени от амбулаторен лист;

Рентгенография с давност до 24 месеца преди хоспитализацията  /приема се за валидна и тази, която е описана в епикризата, ако е до 24 месеца преди хоспитализацията/. 

       б/ при наличие на решение на ТЕЛК с над 70% по повод на основното заболяване.

Необходими документи:

решение на ТЕЛК с над 70% трайно намалена работоспособност по повод основното заболяване , за което ще се провежда рехабилитацията.

амбулаторен лист от специалист ортопед – травматолог, в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. В този амбулаторен лист трябва да има препоръки от ортопед – травматолога (Например :„Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация” );

направление № 7 за хоспитализация, издаденo от ОПЛ /личния лекар/ или  от специалист ортопед – травматолог. Направленията, задължително са придружени от амбулаторен лист;

епикриза за проведеното активно лечение /при наличие на такава/, в която задължително в препоръките трябва да има: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или рехабилитация”;

Рентгенография с давност до 24 месеца преди хоспитализацията /приема се за валидна и тази, която е описана в епикризата, ако е до 24 месеца преди хоспитализацията/.

 1. При проведена рехабилитация в извънболничната помощ /амбулаторно/, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект

      а/ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията физиотерапевт/ ;

направление № 7 за хоспитализация от лекаря специалист (физиотерапевт);

амбулаторен лист, издаден от лекаря специалист провеждал рехабилитацията в извънболничната помощ (физиотерапевт), в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия (Например: „Поради незадоволителен терепевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно  заведение за балнеология и рехабилитация.”);

Рентгенография с давност до 24 месеца преди хоспитализацията /приема се за валидна и тази, която е описана в епикриза, ако е до 24 месеца преди хоспитализацията/. 

б/ по преценка на лекаря специалист, провеждащ диспансерното наблюдение /ортопед-травматолог/, след проведени физиотерапия и/или рехабилитация в доболничната помощ.

Необходими документи:

направление № 7 за хоспитализация от лекаря специалист провеждащ диспансерното наблюдение (ортопед-травматолог);

– амбулаторен лист, издаден от лекаря специалист провеждащ диспансерното наблюдение ортопед-травматолог), в който да са описани показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия (Например: „Поради незадоволителен терепевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно  заведение за балнеология и рехабилитация.”);

Рентгенография с давност до 24 месеца преди хоспитализацията /приема се за валидна и тази, която е описана в епикриза, ако е до 24 месеца преди датата на хоспитализацията/;

при диагноза с код М51.1-Увреждане на междупрешленните дискове в поясен отдел с радикулопатия се изисква и ЕМГ с давност до 6 месеца преди датата на хоспитализация; 

ЗАБЕЛЕЖКА: НЗОК заплаща КП 265 еднократно годишно /един пациент може да постъпи за физикално лечение и рехабилитация само    веднъж в годината, независимо в коя болница/.